Toppbild
Toppbild
Toppbild

Bisyssla eller illojal konkurrens

Många har nog någon gång haft ett "extraknäck" eller bisyssla utanför det vanliga arbetet. Med bisyssla avses sysselsättning, åtagande eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin huvudanställning och som inte hör till privatlivet.

Att ha en bisyssla kan vara utvecklande för medarbetaren och/eller gynnsamt för privatekonomin och är normalt rent allmänt tillåtet med följande undantag (notera att ett förbud mot dessa bisysslor finns i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 2 mom 3).

Arbetshindrande bisyssla

En bisyssla kan bedömas vara hindrande när den har sådan omfattning i tid och förläggning att den hindrar medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter. Arbetstagare får inte ha bisysslor som menligt påverkar möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation. Samråd med arbetsgivaren förordas.

Konkurrensbisyssla

En bisyssla kan bedömas vara konkurrerande när en anställd utanför sin anställning erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens eller ekonomiskt stöd.

Bisyssla utgörande statligt, kommunalt och fackligt förtroendeuppdrag har en arbetstagare alltid rätt att motta. Men var går gränsen för när en bisyssla kan föranleda saklig grund för uppsägning eller rentav ett avskedande?

Faktorer som väger tungt vid bedömningen är till exempel om bisysslan skett inom exakt samma bransch, om man konkurrerar om samma kunder, om bisysslan utförts inom samma geografiska område och vilken möjlighet man haft att påverka kunder. Vilken skada företaget lidit eller riskerat att lida samt hur illojalt beteendet som sådant kan bedömas vara mot arbetsgivaren vägs också in i bedömningen.

Arbetsdomstolen sätter lojalitetskravet högt när det handlar om konkurrerande verksamhet. Kan arbetsgivaren visa att det faktiskt skett eller varit risk för mer påtaglig skada för arbetsgivaren eller att agerandet annars uppfattas som illojalt, föreligger normalt en avskedandesituation. Som typexempel kan här nämnas en arbetstagare som utnyttjar sina kunskaper för att lägga ett lägre bud än arbetsgivaren och sammantaget tillfogar denne en betydande skada. Även planer på konkurrerande verksamhet kan under vissa omständigheter utgöra ett brott mot arbetstagarens lojalitetsplikt. En annan typ av förekommande lojalitetsbrott är konsulten som "tar över" en viktig kund från företaget efter att aktivt på olika sätt ha bearbetat kunden.

Konkurrensklausuler

Avslutningsvis måste förekomsten av så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal beröras något. Rent allmänt ställs det höga krav på tydlighet från arbetsgivarens sida om ett konkurrensförbud ska anses avtalat, eftersom det kan leda till inskränkningar i arbetstagarens kommande förvärsmöjligheter.

Konkurrensklausuler är inte heller bindande för arbetstagaren om den inskränker dennes rättigheter mer än vad som kan anses skäligt enligt avtalslagens regelverk om oskäliga avtalsvillkor. Konkurrensklausulens största förtjänst kan därmed sägas vara dess förebyggande, preventiva syfte som kan avskräcka arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet.


Som vanligt gäller vid osäkerhet att ta kontakt med förhandlingsavdelningen på telefonnummer 08-762 73 00.

 

 

 
Kontakt